Revision

På Dillon anser vi att ett revisionsuppdrag innebär så mycket mer än bara den traditionella revisionsfunktionen. Våra kunder förväntar sig att kunna ta del av revisorernas kompetens för personlig rådgivning avseende bolagets administrativa funktion samt för relationen mellan bolaget och dess ägare. Därför strävar vi på Dillon alltid efter att ge dig som kund bästa tänkbara service, där den lagstadgade revisorsrollen kombineras med rådgivning och ett aktivt engagemang.

Revision stärker ditt företag.

Att samarbeta med en auktoriserad revisor ger dig en rad fördelar. Förutom att det ökar förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners och kreditgivare, stärker det också årsredovisningens status och blir ett kvitto på att du håller ordning och reda i ditt företag.

…och utökar din trygghet som företagare

Som företagare bär du ett stort ansvar, och med ansvar följer alltid risk. Dillon ger dig tillgång till ett kompetent bollplank och i vårt revisionsuppdrag ingår att ge dig goda råd baserade på de iakttagelser vi har gjort i samband med revisionen. På så sätt bidrar vi till att minska risken och samtidigt öka din trygghet. Att ha en duktig revisor till hands betyder att du kan känna dig trygg i dina beslut och koncentrera dig på det du kan bäst: din affärsverksamhet. Ditt företag får samtidigt en kvalitetsstämpel från en oberoende person, vilket i sin tur underlättar affärer och kontakter.

Jag vill veta mer, kontakta mig

Checklista för revision

I ju större utsträckning checklistan följs, desto snabbare och mer kostnadseffektiv revision. Dillon bidrar naturligtvis med all den hjälp och support som behövs för att du som kund själv ska kunna ta fram ett komplett revisionsunderlag. Tillsammans beslutar vi sedan hur arbetet bör planeras och läggas upp.

Följande material behövs för revisionen. Notera att svensk lagstiftning kräver att detta sker senast 4,5 månader efter avslutat räkenskapsår.

 • Elektronisk kopia av redovisningen (SIE-fil nivå 4) på diskett eller via email (revision@dillon.se)
 • Samtliga verifikationer för hela det avslutade verksamhetsåret, även skattedeklarationer
 • Verifikationer och SIE-fil nivå 4 för minst två månader av det påbörjade verksamhetsåret
 • Bokslutsbilagor som styrker saldot för samtliga balansposter i bokslutet
 • Kopior av årets slutliga balansräkning och resultaträkning
 • Kopia av självdeklaration (om upprättad)
 • Årsredovisningen och stämmoprotokoll. Årsredovisningen ska vara påskriven av samtliga styrelseledamöter, samt VD om sådan är utsedd
 • Samtliga kontoutdrag för såväl bank- som plusgiro
 • Skattekontoutdrag som täcker hela verksamhetsåret samt minst två månader av det påbörjade verksamhetsåret
 • Kopior av samtliga leasingavtal, hyresavtal och övriga avtal som är kopplade till bolagets redovisning
 • Ett uttalande från företagsledningen till revisorn, se förslag på mall under fliken mallar

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster) och god redovisningskonsultsed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.