Bostadsrättsrevision

Revision är en årlig hälsokontroll

Revisionen är en kvalitetssäkring – se den som en årlig hälsokontroll av verksamheten. Bostadsrättsföreningen får en kvalitetsstämpel, vilket underlättar affärer och bibehåller värdet på föreningens lägenheter.

  • Förtroende hos boende, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som föreningen är beroende av
  • Bättre ordning och reda i föreningen och ökad kvalitet i redovisningen
  • Mindre risk för styrelsen att råka ut för obehagliga överraskningar
  • En kontroll av att föreningen följer de lagar och regler som gäller
  • En ständig tillgång till ett kompetent bollplank med kort startsträcka

Revision ger trovärdighet

Att ha en duktig revisor betyder att du, som styrelseledamot och boende, kan känna dig tryggare i ditt boende, utövandet av ditt förtroendeuppdrag och i dina beslut – du får hjälp med att minska riskerna.

Revisorn hjälper dig att få bättre kontroll och uppfattning om föreningens risker och möjligheter. Det innebär att fel och misstag kan upptäckas i tid.

Att låta bostadsrättsföreningen revideras av en kvalificerad revisor från Dillon Bostadsrättsrevision AB stärker föreningens förtroendekapital. Våra revisorer står under Revisorsnämndens tillsyn, vilket innebär en dokumenterad specialistkompetens, lagstadgad vidareutbildning samt en kontinuerlig kvalitetssäkring av revisorns arbete.

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster) och god redovisningskonsultsed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.