Rådgivning

Dillon har utöver sin stora erfarenhet som rådgivare även ett rikt nätverk av samarbetspartners. På så vis kan Dillon erbjuda rådgivning inom ett brett spektrum, bland annat inom följande områden:

 • I samband med bolagsförvärv och avyttringar
 • Företagsvärdering
 • Vägledning i skattefrågor och skatteplanering
 • Due Diligence och andra former av utredningar
 • Generationsskiftesfrågor
 • Utdelningsberäkningar
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Upprättande av inkomstdeklarationer och kvalificerad skatterådgivning
 • Bedömningar vid anställning av ekonomipersonal
 • Underlag för bedömning av kreditvärdighet
 • Ekonomistyrning, budget- och likviditetsplanering
 • Omstruktureringar av företag för anpassning till t.ex. nya förutsättningar
 • Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Adjungering vid styrelsearbete
 • Bollplank till företagsledningen inom t.ex. management, beslutsprocesser m.m
 • Utlandsetableringar och internationalisering
 • Obeståndsärenden

Dillon är medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Vi följer därtill Fars yrkesetiska regler.